Warunki korzystania

AKCEPTACJA WARUNKÓW
Usługi świadczone przez TeraByte, Inc. dba TeraByte Unlimited (“TeraByte”) podlegają następującym Warunkom użytkowania (“WU”). TeraByte zastrzega sobie prawo do aktualizacji Warunków w dowolnym momencie bez powiadomienia. Najnowszą wersję WU można przejrzeć, klikając łącze hipertekstowe „Warunki korzystania” znajdujące się na dole naszych stron internetowych.
OPIS USŁUG
Witryna internetowa TeraByte zapewnia dostęp do różnych zasobów, w tym między innymi do obszarów pobierania, forów komunikacyjnych i informacji o produktach (łącznie „Usługi”). Usługi, w tym wszelkie aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje i/lub dodanie nowych właściwości internetowych, podlegają WU.
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO
O ile nie określono inaczej, Usługi są przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z Usług.
PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zapoznaj się z oświadczeniami o ochronie prywatności dotyczącymi gromadzenia i wykorzystywania Twoich informacji.
UWAGA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA DOSTĘPNEGO NA TEJ STRONIE
Wszelkie oprogramowanie udostępnione do pobrania z Usług („Oprogramowanie”) jest dziełem chronionym prawem autorskim firmy TeraByte i/lub jej dostawców. Korzystanie z Oprogramowania podlega warunkom ewentualnej umowy licencyjnej użytkownika końcowego, która jest dołączona do Oprogramowania lub jest do niego dołączona („Umowa licencyjna”).

Oprogramowanie jest udostępniane do pobrania wyłącznie do użytku przez użytkowników końcowych zgodnie z Umową licencyjną. Jakiekolwiek powielanie lub redystrybucja Oprogramowania niezgodne z Umową licencyjną jest wyraźnie zabronione przez prawo i może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające przepisy będą ścigane w maksymalnym możliwym zakresie.

BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB REPRODUKCJA OPROGRAMOWANIA NA JAKIKOLWIEK INNY SERWER LUB LOKALIZACJA W CELU DALSZEJ REPRODUKCJI LUB REDYSTRYBUCJI JEST WYRAŹNIE ZABRONIONA, JEŚLI TAKA REPRODUKCJA LUB REDYSTRYBUCJA JEST WYRAŹNIE DOZWOLONA PRZEZ UMOWĘ LICENCYJNĄ W RAMACH TEGO INNEGO OPROGRAMOWANIA LUB NINIEJSZEGO TOWARZYSZĄCEGO.

OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, JEŚLI W OGÓLE, TYLKO ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY LICENCYJNEJ. Z WYJĄTKIEM GWARANCJI W UMOWIE LICENCYJNEJ, TERABYTE NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, W TYM WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI SPRZEDAŻY, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWE.

DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA TERABYTE MOŻE UDOSTĘPNIAĆ W RAMACH USŁUG LUB W SWOICH OPROGRAMOWANIACH, NARZĘDZIACH I NARZĘDZIACH DO UŻYTKU I/LUB POBIERANIA. TERABYTE NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW LUB WYNIKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYKORZYSTANIA TAKICH NARZĘDZI. PROSIMY O SZANOWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNYCH PODCZAS KORZYSTANIA Z NARZĘDZI UDOSTĘPNIONYCH W USŁUGACH LUB W OPROGRAMOWANIACH TERAbajtowych.
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKUMENTÓW DOSTĘPNYCH NA TEJ STRONIE
Pozwolenie na korzystanie z Dokumentów (takich jak białe księgi, komunikaty prasowe, arkusze danych i często zadawane pytania) z Usług jest udzielane pod warunkiem, że (1) poniższa informacja o prawach autorskich pojawia się we wszystkich kopiach oraz że pojawiają się zarówno informacje o prawach autorskich, jak i niniejsze pozwolenie, (2 ) korzystanie z takich Dokumentów z Usług służy wyłącznie do celów informacyjnych, niekomercyjnych lub osobistych oraz (3) nie są dokonywane żadne modyfikacje żadnych Dokumentów.

TERABYTE I/LUB JEGO DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZEŃ O PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POKREWNYCH GRAFIKACH OPUBLIKOWANYCH W RAMACH USŁUG DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. WSZYSTKIE TAKIE DOKUMENTY I POWIĄZANE GRAFIKI SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. TERABYTE I/LUB JEJ DOSTAWCY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO NINIEJSZYCH INFORMACJI, W TYM WSZYSTKICH GWARANCJI I WARUNKÓW SPRZEDAŻY, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO, SZCZEGÓLNEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU TERABYTE I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, CZY W RAMACH UMOWY, Z INNEGO ZANIEDBANIA LUB LUB W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM LUB WYKONYWANIEM INFORMACJI DOSTĘPNYCH W USŁUGACH.

DOKUMENTY I POWIĄZANE GRAFIKI OPUBLIKOWANE W USŁUGACH MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. ZMIANY SĄ OKRESOWO DODANE DO INFORMACJI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. TERABYTE I/LUB JEGO ODPOWIEDNI DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZAĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY W PRODUKCIE(-ACH) I/LUB PROGRAMU(-ACH) OPISANYCH W TYM UMIESZCZENIU.
UWAGI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ
W ŻADNYM WYPADKU TERABYTE I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, CZY W RAMACH UMOWY, Z INNEGO ZANIEDBANIA LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB WYKONYWANIEM OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTÓW, ŚWIADCZENIA LUB BRAKU ŚWIADCZENIA USŁUG LUB INFORMACJI DOSTĘPNYCH Z USŁUG.
KONTO CZŁONKOWSKIE, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO
Jeśli którakolwiek z Usług wymaga otwarcia konta, musisz zakończyć proces rejestracji, podając nam aktualne, kompletne i dokładne informacje, zgodnie z stosownym formularzem rejestracyjnym. Wybierzesz również hasło i nazwę użytkownika. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta. Ponadto ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić TeraByte o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. TeraByte nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść w wyniku użycia przez kogoś innego hasła lub konta, za Twoją wiedzą lub bez niej. Możesz jednak zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez TeraByte lub inną stronę z powodu korzystania przez kogoś innego z Twojego konta lub hasła. W żadnym momencie nie możesz korzystać z konta innej osoby bez zgody właściciela konta.
NIEUŻYWANIE BEZPRAWNE LUB ZABRONIONE
Jako warunek korzystania z Usług, nie będziesz korzystać z Usług w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze warunki, postanowienia i zawiadomienia. Użytkownik nie może korzystać z Usług w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić działanie dowolnego serwera TeraByte lub sieci połączonej z dowolnym serwerem TeraByte, ani też zakłócić korzystania i czerpania przyjemności z jakichkolwiek Usług przez jakąkolwiek inną osobę. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek Usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do dowolnego serwera TeraByte lub do którejkolwiek z Usług poprzez hakowanie, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik nie może uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji, w tym jakichkolwiek danych osobowych użytkowników, za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Usług.
KORZYSTANIE Z USŁUG
Usługi mogą obejmować usługi poczty e-mail, usługi tablic ogłoszeniowych, obszary czatu, grupy dyskusyjne, fora, społeczności i/lub inne narzędzia do przesyłania wiadomości lub komunikacji zaprojektowane w celu umożliwienia komunikowania się z innymi (każda „Usługa komunikacyjna” i łącznie „Komunikacja Usługi”). Zgadzasz się korzystać z Usług Komunikacyjnych wyłącznie w celu publikowania, wysyłania i odbierania wiadomości i materiałów, które są właściwe i, w stosownych przypadkach, związane z daną Usługą Komunikacyjną. Tytułem przykładu, a nie jako ograniczenie, zgadzasz się, że korzystając z Usług komunikacyjnych, nie będziesz:

 • Korzystaj z Usług Komunikacyjnych w związku z ankietami, konkursami, piramidami finansowymi, łańcuszkami, wiadomościami-śmieciami, spamem lub wszelkimi powielającymi się lub niechcianymi wiadomościami (komercyjnymi lub innymi).
 • Zniesławiać, znieważać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać prawa innych osób (takie jak prawo do prywatności i reklamy).
 • Publikuj, publikuj, przesyłaj, rozpowszechniaj lub rozpowszechniaj wszelkie niewłaściwe, bluźniercze, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite lub niezgodne z prawem tematy, nazwy, materiały lub informacje.
 • Przesyłaj lub udostępniaj w inny sposób pliki, które zawierają obrazy, zdjęcia, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem własności intelektualnej, w tym, na przykład, ale nie jako ograniczenie, prawami autorskimi lub znakami towarowymi (lub prawami do prywatności lub reklamy), chyba że posiadasz lub kontrolujesz do nich prawa lub otrzymałeś wszelką niezbędną zgodę, aby zrobić to samo.
 • Wykorzystywać jakichkolwiek materiałów lub informacji, w tym obrazów lub zdjęć, które są udostępniane za pośrednictwem Usług, w sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony.
 • Przesyłaj pliki zawierające wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, anulowanie robotów, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić działanie komputera lub własność innej osoby.
 • Reklamuj lub oferuj sprzedaż lub kupno jakichkolwiek towarów lub usług w jakimkolwiek celu biznesowym, chyba że takie Usługi Komunikacyjne wyraźnie zezwalają na takie wiadomości.
 • Pobierz dowolny plik opublikowany przez innego użytkownika Usługi komunikacyjnej, o którym wiesz lub powinieneś wiedzieć, że nie może być legalnie powielany, wyświetlany, wykonywany i/lub rozpowszechniany w taki sposób.
 • Fałszować lub usuwać wszelkie informacje dotyczące zarządzania prawami autorskimi, takie jak informacje o autorach, informacje prawne lub inne właściwe informacje lub zastrzeżone oznaczenia lub etykiety pochodzenia lub źródła oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku.
 • Ograniczać lub uniemożliwiać innym użytkownikom korzystanie z Usług komunikacyjnych.
 • Naruszać jakiegokolwiek kodeksu postępowania lub innych wytycznych, które mogą mieć zastosowanie do konkretnej Usługi Komunikacyjnej.
 • Zbieraj lub w inny sposób zbieraj informacje o innych, w tym adresy e-mail.
 • Naruszać obowiązujące przepisy lub regulacje.
 • Stwórz fałszywą tożsamość w celu wprowadzenia innych w błąd.
 • Używać, pobierać lub w inny sposób kopiować lub dostarczać (odpłatnie lub bezpłatnie) osobie lub podmiotowi dowolnego katalogu użytkowników Usług lub innych informacji o użytkowniku lub użytkowaniu lub jakiejkolwiek ich części.

TeraByte nie ma obowiązku monitorowania Usług Komunikacyjnych. TeraByte zastrzega sobie jednak prawo do przeglądania materiałów opublikowanych w Usługach komunikacyjnych oraz do usuwania wszelkich materiałów według własnego uznania. TeraByte zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do niektórych lub wszystkich Usług komunikacyjnych w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, z dowolnego powodu.

TeraByte zastrzega sobie prawo do ujawnienia w dowolnym momencie wszelkich informacji, które TeraByte uzna za niezbędne w celu spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesu prawnego lub nakazu rządowego, lub do edycji, odmowy publikacji lub usunięcia jakichkolwiek informacji lub materiałów, w całości lub w części, według wyłącznego uznania TeraByte.

Zawsze zachowuj ostrożność, podając jakiekolwiek informacje umożliwiające identyfikację o sobie lub innych, zwłaszcza swoich dzieciach, w jakichkolwiek usługach komunikacyjnych. TeraByte nie kontroluje ani nie popiera treści, wiadomości ani informacji znajdujących się w jakichkolwiek Usługach komunikacyjnych, w związku z czym TeraByte w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do Usług komunikacyjnych oraz wszelkich działań wynikających z Twojego udziału w jakichkolwiek Usługach komunikacyjnych. Menedżerowie i gospodarze nie są upoważnionymi rzecznikami TeraByte, a ich poglądy niekoniecznie odzwierciedlają poglądy TeraByte.

Materiały przesłane do Usług komunikacyjnych mogą podlegać opublikowanym ograniczeniom dotyczącym użytkowania, reprodukcji i/lub rozpowszechniania; jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie takich ograniczeń, jeśli pobierasz materiały.
MATERIAŁY DOSTARCZANE TERABYTEM LUB OPUBLIKOWANE W DOWOLNEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ TERABYTE
TeraByte nie rości sobie praw własności do materiałów, które przekazujesz firmie TeraByte (w tym opinii i sugestii) ani publikujesz, przesyłasz, wprowadzasz lub przesyłasz do jakichkolwiek Usług lub powiązanych z nimi usług do przeglądu przez ogół społeczeństwa lub członków jakiejkolwiek społeczności publicznej lub prywatnej , (każde „Zgłoszenie” i łącznie „Zgłoszenia”). Jednak publikując, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając („Przesyłanie”) swojego Zgłoszenia, udzielasz firmie TeraByte, jej spółkom stowarzyszonym i niezbędnym podlicencjobiorcom pozwolenia na wykorzystanie Twojego Zgłoszenia w dowolnym celu, w tym w związku z prowadzeniem ich działalności (w tym, bez ograniczeń, wszystkie Usługi TeraByte), w tym, bez ograniczeń, prawa licencyjne do: kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, publicznego wyświetlania, publicznego odtwarzania, reprodukowania, edytowania, tłumaczenia i ponownego formatowania Przesłanych treści; opublikować Twoje imię i nazwisko w związku z przesłanymi treściami; oraz prawo do udzielania podlicencji na takie prawa dowolnemu dostawcy Usług.

Żadne wynagrodzenie nie zostanie wypłacone w związku z korzystaniem z Przesłanych treści, jak przewidziano w niniejszym dokumencie. TeraByte nie jest zobowiązana do publikowania lub wykorzystywania jakichkolwiek przesłanych przez Ciebie Zgłoszeń, a TeraByte może je usunąć w dowolnym momencie, według własnego uznania.

Przesyłając Zgłoszenie, gwarantujesz i oświadczasz, że posiadasz lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do Zgłoszenia opisane w niniejszych Warunkach użytkowania, w tym, bez ograniczeń, wszystkie prawa niezbędne do dostarczenia, opublikowania, przesłania, wprowadzenia lub przesłania Zgłoszenia.

Oprócz gwarancji i oświadczeń przedstawionych powyżej, zamieszczając Zgłoszenie zawierające obrazy, fotografie, obrazy lub które są w inny sposób graficzne w całości lub w części („Obrazy”), gwarantujesz i oświadczasz, że (a) jesteś właścicielem praw autorskich do takich Obrazów lub że właściciel praw autorskich do takich Obrazów udzielił Ci pozwolenia na wykorzystanie takich Obrazów lub jakichkolwiek treści i/lub obrazów zawartych w takich Obrazach zgodnie ze sposobem i celem Twojego użytkowania oraz jako w inny sposób dozwolony przez niniejsze Warunki użytkowania i Usługi, (b) masz prawa niezbędne do udzielania licencji i sublicencji opisanych w niniejszych Warunkach użytkowania, (c) każda osoba przedstawiona na takich Obrazach, jeśli taka istnieje, wyraziła zgodę na wykorzystanie Obrazów zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, w tym, przykładowo, a nie jako ograniczenie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i powielanie takich Obrazów, oraz (d) że przedmiot obrazów jest zgodny z prawem na mocy wszystkich odpowiednich przepisów prawa Stanów Zjednoczonych i stanów. Publikując obrazy, przyznajesz (a) wszystkim członkom Twojej prywatnej społeczności (za każdy taki Obraz dostępny dla członków takiej prywatnej społeczności) i/lub (b) ogółowi społeczeństwa (w przypadku każdego takiego Obrazu dostępnego w dowolnym miejscu w Usługach, z wyjątkiem prywatnej społeczności), pozwolenie na korzystanie z Twoich Obrazów w związku z korzystaniem, zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, dowolnej z Usług, (w tym, przykładowo, ale nie jako ograniczenie, wykonywanie odbitek i upominków, które zawierają takie Obrazy), oraz w tym, bez ograniczeń, niewyłączną, ogólnoświatową, bezpłatną licencję na: kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłać, publicznie wyświetlać, publicznie odtwarzać, reprodukować, edytować, tłumaczyć i zmieniać formatowanie swoich Obrazów bez dołączania swojego imienia i nazwiska do takich Obrazów, a także prawo do udzielania sublicencji na takie prawa dowolnemu dostawcy Usług. Licencje przyznane w poprzednich zdaniach dla Obrazów wygasną w momencie całkowitego usunięcia takich Obrazów z Usług, pod warunkiem, że takie wypowiedzenie nie będzie miało wpływu na licencje udzielone w związku z takimi Obrazami przed całkowitym usunięciem takich Obrazów. Żadne wynagrodzenie nie zostanie wypłacone w związku z wykorzystaniem Twoich Obrazów.
LINKI DO WITRYN OSÓB TRZECICH
LINKI W TYM OBSZARZE POZWALAJĄ OPUŚCIĆ WITRYNĘ TERABYTE. POŁĄCZONE WITRYNY NIE SĄ POD KONTROLĄ TERABYTE, A TERABYTE NIE ODPOWIADA ZA ZAWARTOŚĆ JAKICHKOLWIEK POŁĄCZONYCH WITRYN LUB JAKICHKOLWIEK ŁĄCZNIKÓW ZAWARTYCH W POŁĄCZONYCH WITRYNACH, ANI ZA JAKIEKOLWIEK ZMIANY LUB AKTUALIZACJE TAKICH WITRYN. TERABYTE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WEBCASTING LUB JAKIEKOLWIEK INNE FORMY TRANSMISJI OTRZYMANE Z JAKICHKOLWIEK POŁĄCZONYCH WITRYN. TERABYTE UDOSTĘPNIA TE LINKI TYLKO DLA UŻYTKOWNIKA, A WŁĄCZENIE JAKIEGOKOLWIEK LINKI NIE OZNACZA POPARCIA WITRYNY LUB JEJ TREŚCI PRZEZ TERABYTE.
POLITYKA ZGŁASZANIA NIEZAMÓWIONYCH POMYSŁÓW
WSZYSTKIE NIEZAMÓWIONE ZGŁOSZENIA, W TYM MIĘDZY INNYMI NOWE POMYSŁY, NOWE KAMPANIE REKLAMOWE; NOWE PROMOCJE; NOWE PRODUKTY, WYNALAZKI, TECHNOLOGIE LUB PROCESY; ORYGINALNE DZIEŁA AUTORSKIE I INNE ORYGINALNE MATERIAŁY KREATYWNE; PLANY MARKETINGOWE; ORAZ NOWE KONFIGURACJE I NAZWY PRODUKTÓW STAJĄ SIĘ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚCIĄ TERABYTE. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej podpisanej przez urzędnika ds. TERAbajtów, WSZYSTKIE NIEZAMÓWIONE ZGŁOSZENIA BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO INFORMACJE PUBLICZNE, NIEZASTRZEŻONE I MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE LUB ROZPOWSZECHNIANE BEZ DALSZEJ ZGODY PRZEDSTAWIAJĄCEGO. ZA KORZYSTANIE Z WSZELKICH NIEZAMÓWIONYCH ZGŁOSZEŃ WYKORZYSTYWANYCH LUB ROZPOWSZECHNIANYCH TERAbajtÓW NIE BĘDZIE PRZYZNANE ŻADNE WYNAGRODZENIE, UZNANIE, PRZYZNANIE ANI KREDYT.
INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
Prawa autorskie © 2005,2018 TeraByte, Inc., www.terabyteunlimited.com. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.