Gebruiksvoorwaarden

AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN
De diensten die TeraByte, Inc. dba TeraByte Unlimited (“TeraByte”) aan u levert, zijn onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden (“TOU”). TeraByte behoudt zich het recht voor om de TOU op elk moment bij te werken zonder u hiervan op de hoogte te stellen. De meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden kan worden bekeken door op de hyperlink “Gebruiksvoorwaarden” onderaan onze webpagina’s te klikken.
BESCHRIJVING VAN DIENSTEN
De website van TeraByte biedt u toegang tot een verscheidenheid aan bronnen, inclusief maar niet beperkt tot downloadgebieden, communicatieforums en productinformatie (gezamenlijk “Diensten”). De Services, inclusief updates, verbeteringen, nieuwe functies en/of de toevoeging van nieuwe webproperty’s, zijn onderworpen aan de TOU.
PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCILE GEBRUIKSBEPERKING
Tenzij anders aangegeven, zijn de Diensten voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag informatie, software, producten of diensten verkregen van de Services niet wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken maken van, overdragen of verkopen.
PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
Zie de openbaarmakingen van de privacyverklaring met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw informatie.
SPECIFIEKE KENNISGEVING VOOR SOFTWARE DIE BESCHIKBAAR IS OP DEZE WEBSITE
Alle software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden van de Services (“Software”) is het auteursrechtelijk beschermde werk van TeraByte en/of haar leveranciers. Het gebruik van de Software is onderworpen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, indien van toepassing, die wordt geleverd bij of is opgenomen in de Software (“Licentieovereenkomst”).

De Software wordt uitsluitend beschikbaar gesteld om te downloaden voor gebruik door eindgebruikers in overeenstemming met de Licentieovereenkomst. Elke reproductie of herdistributie van de Software die niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan leiden tot ernstige civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd.

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, IS HET KOPIREN OF REPRODUCTIE VAN DE SOFTWARE NAAR ENIGE ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ DERGELIJKE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN DOOR DE LICENTIEOVEREENKOMST DIE DOOR SOFTWARE UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN.

DE SOFTWARE WORDT ALLEEN EVENEENS GEGARANDEERD VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. N BEHALVE ZOALS GEGARANDEERD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, WIJST TERABYTE HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, MET INBEGRIP VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF STATUTAIRE UITDRUKKELIJK.

VOOR UW GEMAK KAN TERABYTE BESCHIKBAAR MAKEN ALS ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN OF IN HAAR SOFTWAREPRODUCTEN, HULPMIDDELEN EN HULPPROGRAMMA’S VOOR GEBRUIK EN/OF DOWNLOAD. TERABYTE GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID VAN DE RESULTATEN OF OUTPUT DIE VOORTVLOEIEN UIT DERGELIJK GEBRUIK VAN DERGELIJKE GEREEDSCHAP EN HULPPROGRAMMA’S. RESPECTEER DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ANDEREN BIJ HET GEBRUIK VAN DE HULPMIDDELEN EN HULPPROGRAMMA’S DIE BESCHIKBAAR ZIJN GEMAAKT OP DE DIENSTEN OF IN TERABYTE-SOFTWAREPRODUCTEN.
KENNISGEVING SPECIFIEKE DOCUMENTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DEZE WEBSITE
Toestemming om Documenten (zoals whitepapers, persberichten, datasheets en FAQ’s) van de Services te gebruiken, wordt verleend, op voorwaarde dat (1) de onderstaande copyrightmelding in alle exemplaren voorkomt en dat zowel de copyrightmelding als deze toestemmingsmelding verschijnen, (2 ) het gebruik van dergelijke Documenten van de Services is alleen voor informatief en niet-commercieel of persoonlijk gebruik, en (3) er worden geen wijzigingen in Documenten aangebracht.

TERABYTE EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE IN DE DOCUMENTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN DIE ALS ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN WORDEN GEPUBLICEERD VOOR ENIG DOEL. AL DERGELIJKE DOCUMENTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN WORDEN GELEVERD “AS IS” ZONDER ENIGE GARANTIE. TERABYTE EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE AF, MET INBEGRIP VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZULLEN TERABYTE EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN GEBRUIKSVERLIES, GEGEVENS OF WINST, HETZIJ IN EEN ACTIE VAN OVEREENKOMST OF ANDERE VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIE VAN DE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS VAN DE DIENSTEN.

DE DOCUMENTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN DIE OP DE DIENSTEN WORDEN GEPUBLICEERD, KUNNEN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. TERABYTE EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE HIERIN BESCHREVEN PRODUCT(EN) EN/OF HET (DE) PROGRAMMA(‘S).
MEDEDELINGEN MET BETREKKING TOT SOFTWARE, DOCUMENTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DEZE WEBSITE
IN GEEN GEVAL ZULLEN TERABYTE EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN GEBRUIKSVERLIES, GEGEVENS OF WINST, HETZIJ IN EEN ACTIE VAN OVEREENKOMST OF ANDERE VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN SOFTWARE, DOCUMENTEN, HET VERLENEN VAN OF HET NIET VERLENEN VAN DIENSTEN OF INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS VAN DE DIENSTEN.
LEDENACCOUNT, WACHTWOORD EN BEVEILIGING
Als u voor een van de Services een account moet openen, moet u het registratieproces voltooien door ons actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken zoals gevraagd door het toepasselijke registratieformulier. U kiest ook een wachtwoord en een gebruikersnaam. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in TeraByte onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. TeraByte is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u kunt oplopen doordat iemand anders uw wachtwoord of account gebruikt, al dan niet met uw medeweten. U kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die TeraByte of een andere partij heeft geleden doordat iemand anders uw account of wachtwoord heeft gebruikt. U mag op geen enkel moment het account van iemand anders gebruiken zonder toestemming van de accounthouder.
GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK
Als voorwaarde voor uw gebruik van de Services, zult u de Services niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden is door deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. U mag de Services niet gebruiken op een manier die een TeraByte-server of het (de) netwerk(en) verbonden met een TeraByte-server zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of het gebruik en genot van de Services door een andere partij zou kunnen belemmeren. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enige Services, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een TeraByte-server of met een van de Services, door middel van hacking, wachtwoordmining of andere middelen. U mag geen materialen of informatie, inclusief persoonlijke informatie van gebruikers, verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld via de Services.
GEBRUIK VAN DIENSTEN
De Services kunnen e-mailservices, bulletinboard-services, chatgebieden, nieuwsgroepen, forums, communities en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen met anderen te communiceren (elk een “Communicatiedienst” en gezamenlijk “Communicatiedienst” Diensten”). U stemt ermee in de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die correct zijn en, indien van toepassing, verband houden met de specifieke Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, stemt u ermee in dat u bij het gebruik van de Communicatiediensten niet:

 • Gebruik de Communicatiediensten in verband met enquêtes, prijsvragen, piramidespelen, kettingbrieven, ongewenste e-mail, spamming of dubbele of ongevraagde berichten (commercieel of anderszins).
 • Het belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen.
 • Publiceer, post, upload, distribueer of verspreid elk ongepast, godslasterlijk, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Upload, of maak op een andere manier beschikbaar, bestanden die afbeeldingen, foto’s, software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief, bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, auteursrechten of handelsmerken (of door privacy- of publiciteitsrechten), tenzij u bezit of beheert de rechten daarop of heeft alle benodigde toestemming gekregen om hetzelfde te doen.
 • Gebruik materiaal of informatie, inclusief afbeeldingen of foto’s, die via de Services beschikbaar worden gesteld op een manier die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een partij.
 • Upload bestanden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma’s bevatten die de werking van de computer van een ander of eigendom van een ander kunnen beschadigen.
 • Adverteer of bied aan om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor zakelijke doeleinden, tenzij dergelijke communicatiediensten dergelijke berichten specifiek toestaan.
 • Download elk bestand dat is geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze niet legaal op een dergelijke manier kan worden gereproduceerd, weergegeven, uitgevoerd en/of gedistribueerd.
 • Vervalsen of verwijderen van copyrightbeheerinformatie, zoals auteursattributies, juridische of andere correcte kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload.
 • Een andere gebruiker beperken of verbieden om de Communicatiediensten te gebruiken en ervan te genieten.
 • Een gedragscode of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde Communicatiedienst.
 • Verzamel of verzamel op een andere manier informatie over anderen, inclusief e-mailadressen.
 • Alle toepasselijke wet- of regelgeving overtreden.
 • Creëer een valse identiteit om anderen te misleiden.
 • Het gebruiken, downloaden of anderszins kopiëren, of verstrekken (al dan niet tegen betaling) aan een persoon of entiteit een gebruikerslijst van de Diensten of andere gebruikers- of gebruiksinformatie of enig deel daarvan.

TeraByte heeft geen verplichting om toezicht te houden op de Communicatiediensten. TeraByte behoudt echter het recht om materialen geplaatst op de Communicatiediensten te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. TeraByte behoudt zich het recht voor om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op elk moment, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

TeraByte behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie vrij te geven die TeraByte nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen, naar eigen goeddunken van TeraByte.

Wees altijd voorzichtig bij het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of anderen, met name uw kinderen, in Communicatiediensten. TeraByte heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiediensten of keurt deze goed en daarom kan TeraByte niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiediensten. Managers en hosts zijn geen gemachtigde TeraByte woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van TeraByte.

Materialen die naar de Communicatiediensten worden geüpload, kunnen onderhevig zijn aan geplaatste beperkingen op gebruik, reproductie en/of verspreiding; u bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.
MATERIALEN VERSTREKT AAN TERABYTE OF GEPLAATST OP EEN TERABYTE WEBSITE
TeraByte claimt geen eigendom van het materiaal dat u aan TeraByte verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, invoert of indient bij enige Services of de bijbehorende services voor beoordeling door het grote publiek, of door de leden van een openbare of particuliere gemeenschap , (elk een “Inzending” en gezamenlijk “Inzendingen”). Door uw Inzending te plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen (“Posten”) verleent u TeraByte, haar gelieerde bedrijven en noodzakelijke sublicentiehouders echter toestemming om uw Inzending voor elk doel te gebruiken, inclusief gebruik in verband met de bedrijfsvoering van hun bedrijven. (inclusief, maar niet beperkt tot, alle TeraByte-services), inclusief, maar niet beperkt tot, de licentierechten om: uw Inzending te kopiëren, distribueren, verzenden, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw te formatteren; om uw naam te publiceren in verband met uw Inzending; en het recht om dergelijke rechten in sublicentie te geven aan een leverancier van de Services.

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin bepaald. TeraByte is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en TeraByte mag de Inzending op elk moment naar eigen goeddunken verwijderen.

Door een Inzending te plaatsen, garandeert en verklaart u dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op uw Inzending zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief, zonder beperking, alle rechten die nodig zijn om de Inzendingen.

Naast de hierboven uiteengezette garantie en verklaring, garandeert u en verklaart u dat door het plaatsen van een inzending die afbeeldingen, foto’s, afbeeldingen of anderszins geheel of gedeeltelijk grafisch is (“Afbeeldingen”), (a) u de auteursrechthebbende bent van dergelijke afbeeldingen, of dat de auteursrechthebbende van dergelijke afbeeldingen u toestemming heeft verleend om dergelijke afbeeldingen of enige inhoud en/of afbeeldingen in dergelijke afbeeldingen te gebruiken in overeenstemming met de manier en het doel van uw gebruik en zoals anderszins toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden en de Diensten, (b) u beschikt over de benodigde rechten om de licenties en sublicenties te verlenen die worden beschreven in deze gebruiksvoorwaarden, (c) dat elke persoon afgebeeld in dergelijke Afbeeldingen, indien aanwezig, toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de Afbeeldingen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief, bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, de distributie, openbare vertoning en reproductie van dergelijke Afbeeldingen, en (d) dat het onderwerp van de afbeeldingen wettig is volgens alle relevante Amerikaanse en staatswetten. Door afbeeldingen te plaatsen, verleent u (a) aan alle leden van uw privégemeenschap (voor elk van deze Afbeeldingen die beschikbaar zijn voor leden van een dergelijke privégemeenschap), en/of (b) aan het grote publiek (voor elk van dergelijke Afbeeldingen die overal beschikbaar zijn op de Services, behalve een privégemeenschap), toestemming om uw Afbeeldingen te gebruiken in verband met het gebruik, zoals toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden, van een van de Services, (inclusief, bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, het maken van afdrukken en cadeauartikelen die dergelijke afbeeldingen bevatten), en inclusief, maar niet beperkt tot, een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie voor: kopiëren, distribueren, uw Afbeeldingen verzenden, in het openbaar weergeven, in het openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren zonder dat uw naam aan dergelijke Afbeeldingen wordt toegevoegd, en het recht om dergelijke rechten in sublicentie te geven aan een leverancier van de Services. De licenties die in de voorgaande zinnen voor Afbeeldingen zijn verleend, eindigen op het moment dat u dergelijke Afbeeldingen volledig van de Services verwijdert, met dien verstande dat een dergelijke beëindiging geen invloed heeft op licenties die zijn verleend in verband met dergelijke Afbeeldingen voordat u dergelijke Afbeeldingen volledig verwijdert. Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw Afbeeldingen.
LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
MET DE LINKS IN DIT GEBIED LAAT U DE SITE VAN TERABYTE VERLATEN. DE GEKOPPELDE SITES ZIJN NIET ONDER CONTROLE VAN TERABYTE EN TERABYTE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN ENIGE GEKOPPELDE SITE OF ENIGE LINK OP EEN GEKOPPELDE SITE, OF ENIGE WIJZIGINGEN OF UPDATES VAN DERGELIJKE SITES. TERABYTE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBCASTING OF ENIGE ANDERE VORM VAN TRANSMISSIE ONTVANGEN VAN EEN GEKOPPELDE SITE. TERABYTE BIEDT U DEZE LINKS UITSLUITEND ALS GEMAK, EN HET OPNEMEN VAN EEN LINK IMPLICEERT GEEN GOEDKEURING DOOR TERABYTE VAN DE SITE OF DE INHOUD DAARVAN.
BELEID INZENDING VAN ONGEVRAAGD IDEEN
ALLE ONGEVRAAGD INZENDINGEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NIEUWE IDEEN, NIEUWE RECLAMECAMPAGNES; NIEUWE PROMOTIES; NIEUWE PRODUCTEN, UITVINDINGEN, TECHNOLOGIEN OF PROCESSEN; ORIGINELE WERKEN VAN AUTEURSCHAP EN ANDERE ORIGINELE CREATIEVE MATERIALEN; MARKETINGPLANNEN; EN NIEUWE PRODUCTCONFIGURATIES EN NAMEN, WORDEN DE ENIGE EIGENDOM VAN TERABYTE. TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN DOOR EEN OFFICIER VOOR TERABYTE, ZULLEN ALLE ONGEVRAAGD INDIENINGEN WORDEN BEHANDELD ALS OPENBARE, NIET-BESCHERMENDE INFORMATIE, EN KUNNEN WORDEN GEBRUIKT OF VERSPREID ZONDER VERDERE TOESTEMMING VAN DE INDIENER. GEEN COMPENSATIE, OVERWEGING, ATTRIBUTIE OF KREDIETEN WORDEN GEGEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN ONGEVRAAGDE INZENDINGEN DIE WORDEN GEBRUIKT OF VERSPREID TERABYTE.
COPYRIGHT MELDING
Copyright © 2005,2018 TeraByte, Inc., www.terabyteunlimited.com. Alle rechten voorbehouden.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.